«Προσκυνοῦμεν σου τά Πάθη, Χριστέ» !

(Γραπτή ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Συμεών
πρός τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας
κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως)

«Προσκυνοῦμεν σου τά Πάθη, Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν».

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ καί πάλι σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Τό θεῖο δράμα φτάνει στήν κορύφωσή του. Ὁ Κύριός μας, ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, βρίσκεται καρφωμένος πάνω στό ξύλο τοῦ σταυροῦ. Στά Ἱεροσόλυμα. Ἔξω τῆς πόλεως. Στό λόφο τοῦ Γολγοθᾶ. Τότε. Ἐπί Ποντίου Πιλάτου.
Γιά ποιό λόγο; Γιά ποιό σκοπό; «Δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν», ὅπως ὁμολογοῦμε οἱ Χριστιανοί στό Σύμβολο τῆς Πίστεώς μας.
Ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά χάρη μας. Γιά νά λυτρώσει τό γένος μας ἀπό τήν ἁμαρτία· γιά νά νικήσει τόν θάνατο μέ τόν θάνατό Του. Γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή φθορά καί νά μᾶς προσφέρει τήν ἀφθαρσία. Γιά νά μᾶς χαρίσει τή δυνατότητα νά μετάσχουμε στήν αἰώνια καί ἀληθινή ζωή.

* * *

ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΗΜΕΡΑ, Μεγάλη Παρασκευή, στούς ὀρθοδόξους ναούς μας, κυκλώνουμε τό Σταυρό τοῦ Κυρίου καί ἀκοῦμε νά ἐξαγγέλλεται ἡ σταύρωσή Του : «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου...»!

Αὐτό τό «σήμερον», ἀδελφοί μου, δέν ἀποτελεῖ ἕνα χρονικό προσδιορισμό πού χρησιμοποιεῖ τυχαῖα ὁ ὑμνογράφος. Ἐκφράζει τή συγκλονιστική ἐμπειρία τῆς συναγμένης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία βιώνει τό γεγονός τῆς σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ μας κάθε ὥρα καί κάθε στιγμή. Τό ἴδιο καί ὁ καθένας ἀπό μᾶς τούς πιστούς· ἀγωνιζόμαστε νά βιώσουμε μυστικά καί σήμερα καί πάντοτε τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ.
Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ φωτίζει τίς καρδιές μας. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἐμπνέει τή ζωή μας. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ταυτότητά μας. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό Α καί τό Ω τῆς χριστιανικῆς ὑποστάσεώς μας. Ἐκκλησία χωρίς τό Σταυρό δέν νοεῖται. Χριστιανοί χωρίς τό Σταυρό δέν ὑπάρχουν.

* * *

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ...». Ἀκούστηκε καί πάλι σήμερα. Τό ἀκούσαμε ὅλοι μας. Ἀρκεῖ αὐτό ὅμως; Τί ἄλλο χρειάζεται; Μᾶς τό ὑποδεικνύει ὁ ἱερός ποιητής στόν ἴδιο συγκλονιστικό του ὕμνο : «Προσκυνοῦμέν σου τά πάθη, Χριστέ»!
Οἱ Χριστιανοί προσκυνοῦμε τά ἄχραντα Πάθη τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀνεβαίνουμε νοερά στό λόφο τοῦ Γολγοθᾶ. Στεκόμαστε συγκλονισμένοι κάτω ἀπό τό Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἀτενίζουυμε μέ δέος τό ἀκήρατο σῶμα Του καρφωμένο στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ. Τό προσκυνοῦμε εὐλαβικά. Καί ἀσπαζόμαστε μέ δάκρυα κατανύξεως στά μάτια τά τρυπημένα ἀπό τά καρφιά πόδια Του.
Αὐτή εἶναι ἡ στάση, στάση προσκυνητῶν, πού παίρνουμε οἱ Χριστιανοί μπροστά στό σταυρό τοῦ Κυρίου μας. Καί ἡ στάση αὐτή ἐκφράζει τήν πίστη μας στόν ἐσταυρωμένο Λυτρωτή. Τήν ἀγάπη μας. Τήν ἀφοσίωσή μας. Τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά ὅσα ὑπέμεινε γιά χάρη μας· γιά τή δική μας σωτηρία.
Γι᾽ αὐτό εἶναι τρομερό, ἀδελφοί μου, κάποιοι —βαπτισμένοι χριστιανοί, ὡστόσο— ν᾽ ἀνοίγουν τό ἀπύλωτο στόμα τους καί νά Τόν ὑβρίζουν. Νά βλαστημοῦν χυδαῖα τό ἅγιο ὄνομά Του καί τόν Τίμιο Σταυρό, πάνω στόν ὁποῖο ἔχυσε τό αἷμα Του γιά τή σωτηρία ὅλων μας.

* * *

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ δέν ἔπαθε μόνο. Δέν ἀνέβηκε καί δέν ἀπέθανε πάνω στό σταυρό, ἀλλά καί ἀναστήθηκε μετά τρεῖς ἡμέρες. Γι᾽ αὐτό καί οἱ Χριστιανοί καθώς προσκυνοῦμε τά ἄχραντα Πάθη Του· καθώς ἀσπαζόμαστε τό Σταυρό Του, ταυτόχρονα Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς δείξει καί τήν Ἀνάστασή Του. «Προσκυνοῦμέν σου τά Πάθη, Χριστέ, δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν».
Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ὁδηγεῖ στήν Ἀνάστασή Του. Καί ἡ Ἀνάστασή Του ἐπισφραγίζει τή σταυρική Του θυσία. Μέ τό Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του μαζί ὁ Χριστός μας πραγματοποίησε τήν ἀπολύτρωσή μας. Νίκησε τόν θάνατο. Χαρίζει σέ ὅλους μας τό πλήρωμα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.
Γι᾽ αὐτό κι ἐμεῖς, πιστοί καί εὐγνώμονες μαθητές Του, ἀτενίζοντάς Τον πάνω στό Σταυρό, Τόν ἱκετεύουμε :

«Προσκυνοῦμέν σου τά πάθη, Χριστέ,
δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν».

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη