Ἀνάμεσα στούς ληστές !

Πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

«Εἷς δέ τῶν κρεμασθέντων κακούργων
ἐβλασφήμει αὐτόν λέγων·
Εἰ σύ εἶ ὁ Χριστός,
σῶσον σεαυτόν καί ἡμᾶς»
(Λουκ. 23,39)

ΑΝΑΜΕΣΑ στά διάφορα πρόσωπα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πού συναντοῦμε στόν Γολγοθᾶ τίς συγκλονιστικές στιγμές τοῦ σταυρικοῦ πάθους τοῦ Κυρίου μας, εἶναι καί οἱ δύο ληστές, οἱ δύο «κακοῦργοι» κατά τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Ἐγκληματίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ὅπως θά λέγαμε σήμερα, εἶχαν καταδικαστεῖ μέ τήν ποινή τοῦ σταυρικοῦ θανάτου. Καί καθώς φαίνεται, ἀποφασίστηκε ἡ ἐκτέλεση τῆς ποινῆς τους νά πραγματοποιηθεῖ μαζί μέ τή σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ. «Τότε σταυροῦνται σύν αὐτῷ», γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος, «δύο λησταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων»· ὁ ἕνας ἀπό τά δεξιά κι ὁ ἄλλος ἀπό τά ἀριστερά (Ματθ. 27,38).
Ὁ Κύριός μας ἐπί τοῦ σταυροῦ! Ὁ ἀναμάρτητος Ἰησοῦς — «ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησε, οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» κατά τόν ἀπόστολο Πέτρο (Α’ Πέτρ. 2,22)— ἀνάμεσα σέ δύο ληστές· σέ δύο κοινούς ἐγκληματίες! «Μετά τῶν κακούργων, ὡς κακοῦργος Χριστέ», θά ψάλουμε ἀπόψε τό βράδυ κυκλώνοντας τόν Ἐπιτάφιο, «ἐλογίσθης δικαίων ἡμᾶς ἅπαντας, κακουργίας τοῦ ἀρχαίου πτερνιστοῦ». Δηλαδή : Χριστέ μου, συγκαταλέχθηκες μέ τούς κακούργους σάν κακοῦργος κι ἔτσι ἀπάλλαξες ὅλους ἐμᾶς ἀπό τό ἔγκλημα τῆς παρακοῆς, στό ὁποῖο μᾶς παρέσυρε ὁ πονηρός, ὁ παλαιός ἐκεῖνος ἀπατεώνας.

* * *

«ΕΙΣ ΔΕ ΤΩΝ κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν...». Ὁ Κύριος δέν καταδέχτηκε μόνο νά Τόν λογαριάσουν γιά κακοῦργο καί νά Τόν σταυρώσουν ἀνάμεσα σέ δυό κακούργους. Ὑπέμεινε καί τή «βλασφημία», τή χλεύη καί τόν ὀνειδισμό τοῦ ἑνός ἐξ αὐτῶν: «Ἐάν ἐσύ εἶσαι ὁ Μεσσίας, σῶσε τόν ἑαυτό σου κι ἐμᾶς».
Ὅταν ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου γίνει σκληρή σάν τήν πέτρα, ὅταν ὁ νοῦς σκοτισθεῖ, τότε καί στήν τραγικότερη κατάσταση κι ἄν εὑρεθεῖ, ὁ ἄνθρωπος αὐτός γίνεται ἀδίστακτος. Ἔτσι κι ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό ληστές. Εἶναι κρεμασμένος στόν σταυρό, καταδικασμένος στήν ἐσχάτη τῶν ποινῶν. Σέ λίγο πρόκειται νά πεθάνει. Καί ὅμως τολμᾶ μέ θρασύτητα νά βλαστημήσει. Νά χλευάσει. Νά εἰρωνευτεῖ. Νά ἐμπαίξει.

* * *

ΑΠΟ ΤΟΤΕ πέρασαν δύο χιλιάδες χρόνια. Βηματίζουμε ἤδη στήν τρίτη χριστιανική χιλιετία. Καί ὅμως! Πολλοί μιμούμενοι τόν βλάστημο ληστή, βλαστημοῦν τόν Χριστό. Ἀτιμάζουν τό ἅγιο ὄνομά Του. Ἀμφισβητοῦν τά θαύματά Του. Χλευάζουν τό εὐαγγέλιό Του. Εἰρωνεύονται τίς ἐπαγγελίες Του.
Μαζί μέ τόν Χριστό χλευάζουν καί τήν Ἐκκλησία Του. Τήν πολεμοῦν· ἄλλοι φανερά καί ἄλλοι καλυμμένα. Μέ κάθε τρόπο θέλουν νά τήν ἀπωθήσουν ἀπό τό προσκήνιο τῆς δημόσιας ζωῆς στό περιθώριο. Διαστρέφουν ἠθελημένα τόν λόγο της. Ὑποτιμοῦν συνειδητά τόν ρόλο της. Εἰρωνεύονται τήν ἠθική της.
Χλευάζοντας τήν Ἐκκλησία, παράλληλα χλευάζουν καί τούς λειτουργούς της. Μιλοῦν γι᾽ αὐτούς χρησιμοποιώντας τούς πιό ὑποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Μεγενθύνουν καί γενικεύουν τυχόν ἀδυναμίες ὁρισμένων, γιά νά κλονίσουν τήν ἐμπιστοσύνη τῶν χριστιανῶν στά πρόσωπα τῶν ποιμένων τους. Ἀκόμη καί τό ἁπλό πρωινό συναπάντημα μέ ἕναν ἱερωμένο πολλοί κακόβουλα τό θεωροῦν ἀφορμή ἀναποδιᾶς!
Στό στόχαστρό τους ὅμως δέν βάζουν μόνο τούς κληρικούς ἀλλά καί τούς χριστιανούς· τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Μέ κάθε τρόπο ἐπιδιώκουν νά κλονίσουν τήν πίστη τους. Νά σπείρουν ἔντεχνα τήν ἀμφιβολία. Νά προκαλέσουν ἀμφισβήτηση. Νά τούς παρασύρουν στήν πλάνη ἤ στήν ἄρνηση. Νά τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν εὐλογημένη χριστιανική ζωή.

* * *

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΕ ΚΥΡΙΕ!
Κοντά στά τόσα πού ἔπαθες γιά μᾶς, «καί μετά ἀνόμων ἐλογίσθης»! Συγκαταλέχθηκες ἀκόμη καί μέ τούς κακούργους. Καί εἰσέπραξες ἀπό τόν ἕναν ἀπ᾽ αὐτούς τήν εἰρωνεία καί τή χλεύη!
Ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού συνεχίζουν νά Σέ εἰρωνεύονται καί νά Σέ χλευάζουν. Ἐσένα, τόν ἀναμάρτητο Λυτρωτή τοῦ κόσμου. Τήν Ἐκκλησία Σου. Τούς λειτουργούς Σου. Τούς μαθητές Σου πού Σέ πιστεύουν καί Σέ ἀκολουθοῦν.
Γι᾽ αὐτό κι ἐμεῖς σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, καθώς ἀτενίζουμε τόν Σταυρό Σου καί Τόν ἀσπαζόμαστε εὐλαβικά, Σέ παρακαλοῦμε :
* Φώτισε καί ὁδήγησε σέ μετάνοια ὅλους αὐτούς πού Σέ εἰρωνεύονται καί Σέ χλευάζουν. Ἄγγιξέ τους μέ τή χάρη Σου καί ἕλκυσέ τους κοντά Σου.
* Ἐνίσχυσε κι ἐμᾶς τούς ταπεινούς λειτουργούς Σου γιά νά μποροῦμε νά σηκώνουμε μέ ὑπομονή τόν δικό Σου ὀνειδισμό.
* Ἐνδυνάμωσε ἀκόμη, Σύ ὁ παντοδύναμος Κύριος, καί ὅλα τά παιδιά Σου, τούς ἀδελφούς μας χριστιανούς, μικρούς καί μεγάλους, γιά νά ᾽χουν τή δύναμη νά κρατοῦν ψηλά τή σημαία τῆς πίστεως καί νά ὑπομένουν μέ καύχηση ὅσα ὑφίστανται γιά τή δική Σου ἀγάπη. Τήν εἰρωνεία, τόν ὀνειδισμό. Ἀκόμη καί τόν διωγμό!

Μέ πολλή ἐν Χριστῷ πατρική ἀγάπη
ὁ Ἐπίσκοπός σας
† Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη