2019 : Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική Πίστη

   Ἡ πίστη καί πιό συγκεκριμένα ἡ θρησκευτική πίστη εἶναι πανανθρώπινο φαινόμενο. Τήν συναντοῦμε σέ κάθε γωνία τῆς γῆς καί σέ κάθε ἐποχή, ἀνεξάρτητα ἀπό τό μορφωτικό καί τό πολιτιστικό ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων.

   Ἡ ἀπουσία θρησκευτικῆς πίστης ἤ ἡ ἄρνησή της ἀποτελεῖ ἐξαίρεση, πού ἐπιβεβαιώνει τόν κανόνα ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέσω τῆς μεταφυσικῆς του δίψας καί τῆς θρησκευτικῆς ἀναζήτησής του καταδεικνύει τόν μυστικό σύνδεσμό του μέ τόν Θεό ἀπό τόν ὁποῖο προῆλθε.

   Ἡ πίστη κατέχει κεφαλαιώδη σημασία στή χριστιανική μας παράδοση. Εἶναι καταρχήν προσωπική· ὁ καθένας πιστεύει γιά τόν ἑαυτό του. Ἀποτελεῖ τόν καρπό ἐσωτερικῆς πνευματικῆς ἀναζήτησης. Συνιστᾶ μυστικό δεσμό τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό Πατέρα. Εἶναι ἔκφραση ἐμπιστοσύνης. Πιστεύω δέν σημαίνει ἁπλῶς ἀναγνωρίζω καί ἀποδέχομαι τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐμπιστεύομαι τόν Θεό. Ἀναπαύομαι στήν παρουσία Του. Καθοδηγοῦμαι ἀπό τόν αἰώνιο λόγο Του. Ἐπικαλοῦμαι καί στηρίζομαι στή δύναμή Του.

   Ἡ πίστη ὑπερβαίνει τή λογική· δέν τήν ἀκυρώνει, ἀφοῦ κι αὐτή ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τήν ξεπερνᾶ. Ἡ πίστη ἐν τέλει εἶναι μυστήριο, προσωπική μυστική ἐμπειρία. Προϋποθέτει τήν ἐλεύθερη κίνηση τοῦ ἀνθρώπου νά συναντήσει τόν Θεό· μιά κίνηση ὅμως στήν ὁποία καί ὁ Θεός δέν εἶναι ἀμέτοχος. Φωτίζει καί ἐνισχύει τόν ἄνθρωπο νά βγεῖ στό ξέφωτο τῆς πίστης...

* * *

   Πίστη κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο εἶναι «ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων», δηλαδή σιγουριά γι᾽ αὐτά πού ἐλπίζουμε καί βεβαιότητα γι᾽ αὐτά πού δέν βλέπουμε (Ἑβρ. 11,1). Ὁ ἄνθρωπος, τό κορυφαῖο δημιούργημα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, μέ τά χαρίσματα πού ἔλαβε καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ πού δέχεται, ἀναγνωρίζει καί ἐμπιστεύεται τίς δωρεές καί τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ πού δόθηκαν στόν κόσμο κατά τή δημιουργία του ἀλλά καί κατά τή σωτηρία του ἐν Χριστῷ καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

   Ἡ πίστη δέν γεννιέται στό κενό. «Ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δέ ἀκοή διά ρήματος Θεοῦ», διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. 11,17). Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του ὁ Κύριος Ἰησοῦς καλοῦσε τούς ἀνθρώπους στήν πίστη —πίστη στόν Ἴδιο, πίστη στόν Πατέρα, πίστη στό Εὐαγγέλιο, πίστη στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἔπραξαν καί οἱ Ἀπόστολοι. Αὐτό τό ἔργο συνεχίζει διά τῶν αἰώνων καί ἡ Ἐκκλησία.

   Χριστιανική πίστη ἑπομένως σημαίνει ἀποδοχή μέ βαθιά ἐσωτερική ἐμπιστοσύνη στό εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Πίστις ἐστί», γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «ἀπράγμων (=ἀνεπιφύλακτη) συναίνεσις». Καί προσθέτει ὁ Μέγας Βασίλειος : «Πίστη εἶναι ἡ χωρίς ἀμφιβολίες συγκατάθεση στά ὅσα ἔχουν ἀκουστεῖ μέ ἐσωτερική βεβαιότητα χάριτι Θεοῦ γιά τήν ἀλήθεια τῶν ὅσων κηρύχθηκαν».

* * *

   Ἡ πίστη συνιστᾶ προϋπόθεση σωτηρίας κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου «ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται» (Μάρκ. 16,16). Ἡ πίστη στόν Χριστό δέν εἶναι καί δέν παραμένει ἕνα ἀτομικό γεγονός· πρέπει καί νά ἐκκλησιαστεῖ. Πῶς; Μέ τό βάπτισμα πού μᾶς ἐντάσσει στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, στήν κοινωνία τῶν πιστῶν, καί μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά μετέχουμε στήν ἐν χάριτι καινή ζωή πού συνιστᾶ τήν ἀπαρχή τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.

   Χριστιανική πίστη ὀνομάζεται καί τό περιεχόμενο, οἱ ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας. Πιό συγκεκριμένα, ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη εἶναι ἡ ἀληθινή πίστη· αὐτή πού καθόρισε καί διατύπωσε ἡ Ἐκκλησία συνοδικά ἀπορρίπτοντας πλανεμένες διδασκαλίες καί παραχαράξεις τῆς γνήσιας διδασκαλίας καί διατυπώνοντας μέ ἀκρίβεια τήν ὀρθόδοξη πίστη. Τό Σύμβολο τῆς πίστεως πού ὁμολογοῦμε οἱ πιστοί ἀποτελεῖ τήν ἐπιτομή τῶν θεμελιωδῶν ἀληθειῶν τῆς ὀρθῆς χριστιανικῆς πίστεώς μας.

   Ἡ χριστιανική μας πίστη εἶναι ἀξεχώριστα ἑνωμένη καί μέ τήν χριστιανική ζωή· τόν νέο τρόπο ζωῆς τόν ὁποῖο ὁ Κύριος μᾶς κάλεσε νά ἀκολουθοῦμε καί τόν ὁποῖο βιώνουμε ὡς ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του. Μέ τήν πνοή καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ τόν προσωπικό μας πνευματικό ἀγώνα.

* * *

   Ἡ ἀληθινή πίστη δέν εἶναι μιά νεφελώδης κατάσταση. Δέν εἶναι μιά ἁπλή νοητική ἀποδοχή κάποιων χριστιανικῶν ἀληθειῶν. Νά πιστεύουμε, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, «λόγῳ μόνῳ» καί μέ τά ἔργα μας νά ἀρνούμαστε ὅσα θεωρητικά δείχνουμε ὅτι πιστεύουμε.

   Ἡ πίστη μας θά πρέπει νά εἶναι ζωντανή. Καί θά εἶναι ζωντανή ἄν ἐμπνέει καί τή ζωή μας, καί ἄν τά ἔργα μας εἶναι ὄντως χριστιανικά. Ἀλλιώτικα, ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὅτι «ἡ πίστις, ἐάν μή ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ᾽ ἑαυτήν», δηλαδή: ἡ πίστη, ἄν δέν ἐκδηλώνεται μέ ἔργα, μόνη της εἶναι νεκρή (Ἰακ. 2,17).

   Τό αἴτημα καί τό χρέος τῶν χριστιανῶν σέ κάθε ἐποχή εἶναι νά ζοῦν καί νά ἀκτινοβολοῦν μέ τή συνεπῆ ζωή τους καί τά «καλά» τους ἔργα τή δύναμη τῆς πίστεως. «Εἰ χριστιανός εἶ», ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «πίστευε τῷ Χριστῷ. Εἰ πιστεύεις τῷ Χριστῷ, διά τῶν ἔργων ἐπίδειξόν μοι τήν πίστιν». Δηλαδή : Ἄν εἶσαι χριστιανός, νά πιστεύεις στόν Χριστό. Ἄν πιστεύεις στόν Χριστό, ἀπόδειξέ μου τήν πίστη σου μέ τά ἔργα.

   Εὐχόμαστε ἡ πίστη ὅλων μας στόν Χριστό νά εἶναι γνήσια καί θερμή. Καί ἡ ζωή καί τά ἔργα μας νά τήν ἐπιβεβαιώνουν.

Ὧρες Γραφείων

Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 13:00

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραφεῖα Μητροπόλεως : 210-93.46.788

ΦΑΞ: 210-93.21.743

Email: imns@otenet.gr

Επικοινωνία

Ἱερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Ἁγίου Ἀνδρέου 14, 17122

Νέα Σμύρνη